Top

Yayınlar

Susceptibility of Grapevine Cultivars and Rootstock to Rhizobium vitis (Akgul et al. 2018)

SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1Akgul, D. S., Ozyilmaz, U, Onder, S., Celik, S, Soltekin, R. O. and Benlioğlu, K. 2018. Susceptibility of Grapevine Cultivars and Rootstocks to Crown Gall Disease (Rhizobium vitis) in the Aegean Region of Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 27 (9): 6229-6238.2018
2Atak, A., Akkurt, M., Polat, Z., Çelik, H., Kahraman, K. A., Akgül, D. S., Özer, N., Söylemezoğlu, G., Şire, G. G., and Eibach, R. 2017. Susceptibility to Downy Mildew (Plasmapora viticola) and Powdery Mildew (Erysiphe necator) of Different Vitis Cultivars and Genotypes. Ciencia E Tecnica Vitivinicola, 32 (1): 23-32.2017
3Polat Z., Nawaz Awan Q., Hussain M., Akgül D.S., First Report of Phytopythium vexans Causing Root and Collar Rot of Kiwifruit in Turkey, PLANT DISEASE, vol.101, pp.1058_10592017
4Nawaz Awan Q., Akgül D.S., Ünal G., First Report of Lasiodiplodia pseudotheobromae Causing Postharvest Fruit Rot of Lemon in Turkey., PLANT DISEASE, vol.100, no.11, pp.2327_23272016
5Kurt Ş., Uysal A., Akgül D.S., First Report of Anthracnose Caused by Colletotrichum spinaciae on Spinach in the Mediterranean Region of Turkey, PLANT DISEASE, vol.100, pp.219_2192016
6Akgül D.S., Nawaz Awan Q., Gök Güler P., Önelge N., First Report of Anthracnose and Stem End Rot Diseases Caused by Colletotrichum gloeosporioides and Neofusicoccum australe on Avocado Fruits in Turkey, PLANT DISEASE, vol.100, no.8, pp.1792_17922016
7Akgül D.S., Erkılıç A., Effect of wheat cultivars, fertilizers, and fungicides on Fusarium foot rot disease of wheat, TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.40, pp.101_1082016
8Akgül D.S., Güngör Savaş N. , Teker T., Keykubat B., Mayorquin J.S., Eskalen A., Fungal Trunk Pathogens of Sultana Seedless Vineyards in Aegean Region of Turkey, PHYTOPATHOLOGIA MEDITERRANEA, vol.54, no.2, pp.380_3942015
9Güngör Savaş N., Akgül D.S., Atalay Albaz E., First Report of Ilyonectria liriodendri Associated with Black Foot Disease of Grapevine in Turkey, PLANT DISEASE, vol.99, no.12, pp.1855_18552015
10Akgül D.S., Güngör Savaş N., Eskalen A., First Report of Wood Canker Caused by Botryosphaeria dothidea, Diplodia seriata, Neofusicoccum parvum, and Lasiodiplodia theobromae on Grapevine in Turkey, PLANT DISEASE, vol.98, no.4, pp.568_5682014
11Akgül D.S., Mayorquin J., Eskalen A., First Report of Diaporthe neoviticola Associated with Wood Cankers of Grapevine in Turkey, PLANT DISEASE, vol.98, no.5, pp.692_6922014
12Akgül D.S., Güngör Savaş N., Önder S., Özben S., Kaymak S., First Report of Campylocarpon fasciculare Causing Black Foot Disease of Grapevine in Turkey, PLANT DISEASE, vol.98, no.9, pp.1277_12772014
13Twizeyimana M., Mcdonalds V., Mayorquin J., Wang D., Na F., Akgül D.S., et al., Effect of Fungicide Applications on the Management of Avocado Branch Canker (Formerly Dothiorella Canker) in California, PLANT DISEASE, vol.97, pp.897_9022013
14Rolshausen P., Akgül D.S., Perez R., Eskalen A., Gispert C., First Report of Wood Canker Caused by Neoscytalidium dimidiatum on Grapevine in California, PLANT DISEASE, vol.97, no.11, pp.1511_15112013
15Akgül D.S., Özgönen H., Erkiliç A., THE EFFECTS OF SEED TREATMENTS WITH FUNGICIDES ON STEM ROT CAUSED BY SCLEROTIUM ROLFSII SACC., IN PEANUT, PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol.43, pp.2991_29962011
16Cangi R., Yağcı A., Akgül D.S., Kesgin M., Yanar Y., Effects of Shading and Covering Material Application for Delaying Harvest on Gray Mold Disease Severity, AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.10, pp.12182_121872011
17Özgönen H., Akgül D.S., Erkiliç A., The effects of arbuscular mycorrhizal fungi on yield and stem rot caused by Sclerotium rolfsii Sacc. in peanut, AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.5, pp.128_1322010
18Toklu F., Akgül D.S., Bicici M., Karakoy T., The relationship between black point and fungi species and effects of black point on seed germination properties in bread wheat, TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.4, pp.267_2722008
19Akgül D.S., Mirik M., Biocontrol of Phytophthora capsici on pepper plants by Bacillus megaterium strains, JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, vol.1, pp.29_342008

HAKEMLİ DERGİLERDE TAM METNİ YAYIMLANMIŞ MAKALELER

NoYayın AdıYayın Tarihi
1Şahbaz S., Akgül D.S., "Fungal wilt pathogens and their management in cotton growing areas in ReyhanlI county (Hatay)", The Journal of Turkish Phytopatholgy, cilt.45, ss.31_43.2016
2Akgül D.S., Savaş Y., Güngör Savaş N., Yağcı A., "Kontrollü Koþullarda Sýcak Su Uygulamalarının Botryosphaeriaceae Funguslarının Büyümesine, Asma Kalem ve Çeliklerinde Göz Canlılığına Etkileri", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.53, ss.99_1072016
3Önder S., Akgül D.S., Gümüş M., Paylan İ.C., "Ege Bölgesi'nde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinde Grapevine Fan Leaf Nepovirus (GFLV)?ün Yaygınlık Durumu", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi (Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Derg.), cilt.27, ss.627_6362015
4Akgül D.S., "Türkiye Bağlarında Yeni Bir Hastalık; Botryosphaeriaceae Kangreni", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi (Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Derg.), cilt.27, ss.600_6072015
5Akgül D.S., Güngör Savaş N., Teker T., Karahan B., Keykubat B., "Identification and Pathogenicity of Botryosphaeriaceae Species Causing Wood Canker on Grapevines", The Journal of Turkish Phytopathology, cilt.42, ss.35_452013
6Akgül D.S., Özgönen H., Erkiliç A., "Valensiya Portakallarda Hasat Sonrasý Penicillium digitatum Sacc. ve Botrytis cinerea Pers'nın Neden Olduğu Çürüklüklere Karşı Imazalil ve Thiabendazole'un Biyolojik Etkinliğinin Belirlenmesi", Selçuk Üniversitesi, Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, cilt.23, ss.18_232009
7Akgül D.S., Erkılıç A., "Çukurova'da Buğday Kök ve Kökboğazı Çürüklüğünün Yaygınlığı ve Hastalýkta Rolü Olabilen Fusarium Türlerinin Saptanması", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.59_682007
8Akgül D.S., Ulu Ö., Aydın S., Erkılıç A., "Çeşitli Bitki Ekstraktlarının Biberde Kökboğazı Yanıklığı (Phytophthora capsici Leonian) ve Gövde Çürüklüğü (Sclerotium rolfsii Sacc.) Hastalıklarına Etkileri", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.95_1002006
9Erkiliç A., Güven B., Akgül D.S., "Effects of Some Plant Activators and Plant Materials on Stem Rot Disease of Peanut and Pepper Caused by Sclerotium rolfsii", The Journal of Turkish Phytopathology, cilt.34, ss.15_282006
10Akgül D.S., Canıhoş Y., "Kavunda Fusarium Solgunluğu'na Karşı Acetochlor ve Trifluralin Herbisitleri Kullanılarak Dayanıklılığın Teşviki", Çukurova Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.45_522004

HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR

NoYayın AdıYayın Yılı
1Güngör Savaş N., Albaz E., Savaş Y., Akgül D.S., "Effect of hot water treatment on black foot disease of grapevine", 2nd International Balkan Agriculture Congress, Tekirdağ, TÜRKİYE, 16-18 Mayıs 2017, pp.48_482017
2Akgül D.S., Nawaz Awan Q., "Identificaion and Pathogenicity of Diaporthe and Phomopsis Species Causing Wood Canker of Grapevines in the Aegean Region of Turkey", 2nd International Balkan Agriculture Congress, Tekirdağ, TÜRKİYE, 16-18 Mayıs 2017, pp.33_332017
3Akgül D.S., Nawaz Awan Q., Erkılıç A., "Asmalarda Bazı Botryosphaeriaceae Funguslarının PCR RFLP Moleküler Markörleri", Türkiye 6. Bitki Koruma Kongresi, KONYA, TÜRKİYE, 5 8 Eylül 2016, ss.608_6082016
4Akgül D.S., Özyilmaz Ü., Önder S., Benlioğlu K., Çelik Ş., Soltekin R.O., "Ege Bölgesi Baðlarında Asma Uru Hastalığı Etmeni (Rhizobium vitis)'nin Moleküler Karakterizasyonu, Yaygın Asma Anacı ve Üzüm Çeşitlerinin Hastalığa Duyarlılıkları", Türkiye 6. Bitki Koruma Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5_8 Eylül 2016, ss.567_5672016
5Akgül D.S., Önder S. , Merken Ö., Kesgin M., Yaðcý A., "Strobilurin ve Triazol Ýçeren Ýlaçlama Programlarýnýn Cardinal ve Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeþitlerinde Kalite Kriterlerine Etkileri", Türkiye 3. Ulusal Tarým Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 5_8 Ekim 2016, ss.12_122016
6Nawaz Awan Q., Saleem S., Akgül D.S., "Yaprak Leke Hastalýðý (Bipolaris sorokiniana)'na Karþý Pakistan'daki Bazý Buðday Çeþitlerinin Duyarlýlýðý", Türkiye 6. Bitki Koruma Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5_8 Eylül 2016, ss.656_6562016
7Kurt Þ., Uysal A., Akgül D.S., "Hatay Ýlindeki Limoni Servi Bitkilerinde Saptanan Fungal Patojen ve Endofit Funguslarýn Karakterizasyonu", Türkiye 6. Bitki Koruma Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5_8 Eylül 2016, ss.596_5962016
8Danacý B., Erkiliç A., Akgül D.S., Nawaz Awan Q., "Adana ve Mersin Baðlarýnda Asma Gövde Hastalýklarýnýn Durumu ve Saptanan Fungal Türler", Türkiye 6. Bitki Koruma Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5_8 Eylül 2016, ss.492_4922016
9Akgül D.S., Nawaz Awan Q., Güngör Savaþ N., "Asmadaki Botryosphaeriaceae Funguslarýnýn Bazý Fungisitlere Duyarlýlýklarý", Türkiye 6. Bitki Koruma Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5_8 Eylül 2016, ss.610_6102016
10Uysal A., Kurt Þ., Akgül D.S., "Akdeniz Bölgesi Limon Bahçelerinde Antraknoz Hastalýðýna Neden Olan Colletotrichum gloeosporioides'in Patojenik ve Moleküler Karakterizasyonu", Türkiye 6. Bitki Koruma Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5_8 Eylül 2016, ss.597_5972016
11Þahbaz S., Akgül D.S., "Hatay Ýli reyhanlý Ýlçesi Pamuk Ekim Alanlarýnda Solgunluk Etmenlerinin Saptanmasý ve Dayanýklýlýðý Teþvik Edici Bazý Kimyasallarýn Hastalýk Oluþumuna Etkileri", Türkiye 6. Bitki Koruma Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5_8 Eylül 2016, ss.731_7312016
12Akgül D.S., Nawaz Awan Q., Güngör Savaþ N., "Asmalarda Bazý Botryosphaeriaceae Funguslarýnýn in vitro Sýcak Su Uygulamalarýna Duyarlýlýklarý", Türkiye 6. Bitki Koruma Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5_8 Eylül 2016, ss.609_6092016
13Akgül D.S., Güngör Savaþ N., "Türkiye?deki Bazý Bað Alanlarýnda Botryosphaeria Kangren Hastalýðýna Neden Olan Türler", Türkiye 5. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri,, ANTALYA, TÜRKIYE, 3_5 Þubat 2014, ss.173_1732014
14Güngör Savaþ N., Akgül D.S., Savaþ Y., "Aþýlý Asma Çeliklerinde Görülen Fungal Organizmalara Karþý Uygulanan Mücadele Yöntemlerinin ve Fidan Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi", Türkiye 5. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri,, ANTALYA, TÜRKIYE, 3_5 Þubat 2014, ss.243_2432014
15Eskalen A., Lynch S., Kayim M., Akgül D.S., "Botryosphaeriacea Ölü Doku Hastalýðý: Küresel Bir Sorun", Türkiye 5. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri,, ANTALYA, TÜRKIYE, 3_5 Þubat 2014, ss.171_1712014
16Yaðcý A., Aydýn S., Cangi R., Topçu N., Sucu S., Kýlýç D., et al., "Determination of Effects on Grapevine Production of Different Shading Ratios", 35 th World Congress of Vine and Wine, ÝZMÝR, TÜRKIYE, 18_22 Haziran 2012, pp.125_1282012
17Twizeyimana M., Mayorquin J., Wang D., Na F., Akgül D.S., Eskalen A., "Comperative Ability of Some Fungicides to Manage the Avacado Branch Canker (Formerly Dothiorella Canker) in California", Phytopathology Annual Meeting, Providence / Rode Island, ABD, 4_4 Aðustos 2012, vol.102, no.7, pp.123_1232012
18Akgül D.S., Önder S., Merken Ö., Yaðcý A., "Effects of Fungicide Spray Programs on Quality Criteria in Sultana Seedless Grape", 34 th World Congress of Vine and Wine, Porto, PORTEKIZ, 20_24 Haziran 2011, pp.84_842011
19Akgül D.S., Önder S., Merken Ö., Yaðcý A., "Triazole ve Strobilurin Aðýrlýklý Ýlaçlama Programlarýnýn Cardinal ve Sultani Çekirdeksiz Asmalarýndaki Meyve Kalite Kriterleri ve Yapraklardaki Besin Elementi Ýçeriðine Etkileri", Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, KAHRAMANMARAÞ, TÜRKIYE, 28_30 Haziran 2011, ss.434_4342011
20Akgül D.S., "Baðlarda Kav (Kuruma) Hastalýðý ve Mücadelesi Üzerine Dünyadaki Son Geliþmeler", I. Ulusal Sarýgöl Ýlçesi ve Deðerleri Sempozyumu , MANÝSA, TÜRKIYE, 17_19 Þubat 2011, ss.142_1482011
21Akgül D.S., Erkiliç A., "Buðdayda Kök, Kökboðazý Ve Sap Çürüklüðü Hastalýðý (Fusarium Culmorum (W.G. Smith) Sacc.)?Na Karþý Bazý Ekmeklik Buðday Çeþitlerinin Tepkileri, Farklý Gübreleme Programlarý Ve Fungisit Uygulamalarýnýn Hastalýk Geliþimine Etkileri", Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 15 Temmuz _ 18 Eylül 2009, ss.135_1352009
22Akgül D.S., Özgönen H., Erkiliç A., "Valensiya Portakallarda Hasat Sonrasý Penicillium digitatum Sacc. ve Botrytis cinerea Pers.?nýn Neden Olduðu Çürüklüklere Karþý Imazalil ve Thiabendazole?un Etkinliklerinin Belirlenmesi", Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 27_29 Aðustos 2007, ss.324_3242007
23Akgül D.S., Mirik M., "Biberde Kökboðazý Yanýklýðý (Phytophthora capsici Leonian)'nýn Mücadelesinde PGPR Ýzolatlarýnýn Kullanýmý Üzerine Araþtýrmalar", Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 8_10 Eylül 2004, ss.50_502004
24Altýnok H.H., Canýhoþ Y., Akgül D.S., "Patlýcanda Fusarium Solgunluðuna Karþý Patojen Olmayan Fusarium türü ve Actigard'ýn Etkinliklerinin Belirlenmesi", Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi , ERZURUM, TÜRKIYE, 4_7 Eylül 2002, ss.429_4362002